Privacy verklaring Urban Crossovers

1) Het belang van privacy Wij respecteren uw privacy als cliënt of relatie van ons bedrijf en als bezoeker van onze website en begrijpt het belang van vertrouwelijkheid van persoonsgegevens. In deze privacy-verklaring geven wij aan hoe wij uw gegevens verwerken en wat uw rechten en onze plichten zijn. Ons bedrijf Wij zijn Urban Crossovers, project-consultants in sustainability and resilience. Wij bieden formats voor fundamente transities van onze samenleving en economie. Ons bedrijf is gevestigd in Rotterdam (3011 AA), Beurs 37 (WTC Rotterdam). Onze website betreft www.urbancrossovers.com Welke persoonsgegevens Wij verwerken alleen algemene persoonsgegevens die wij van u persoonlijk ontvangen dan wel via onze website. Dit betreft vooral: voor- en achternaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, betaalgegevens, interesse-gebieden, functie-titel, foto’s, contactgeschiedenis, IP-adres, social ID, cookie ID en eventueel surfgedrag. Beeldmaterialen Op onze website kunnen wij foto’s en videomateriaal plaatsen van commerciële en sociale samenkomsten rond ons bedrijf. Ook beeldmateriaal waarop u eventueel identificeerbaar bent, zijn persoonsgegevens. Deze privacy-verklaring is aldus geheel van toepasing op ook alle dragers van dit soort beelden. Verzamelmomenten Wij verzamelen persoonsgegevens van u voornamelijk op de volgende momenten:

 Bij directe onmoetingen met u en bij dienstverlening aan u;
 Bij doorverwijzingen of uitnodigingen via derden;
 Bij het directe of doorgestuurde bezoek van onze website;
 Bij onze eventuele berichtgevingen via onze website.

Verzameldoelen Wij verzamelen uw relevante persoonsgegevens ter zake van onze dienstverlening, vanwege de wettelijke regels die juistheid van documentatie en financiële administratie vereisen, bij persoonlijk contact en bij het u informeren over onze (nieuwe) activiteiten. Wij verzamelen geen gegevens die een zogeheten hoog privacy-risico bevatten.

Inschrijven nieuwbrieven en uitnodigingen Onze website biedt u mogelijk in de toekomst de optie om zich in te schrijven voor onze nieuwsbrieven, aanbiedingen en bijeenkomsten. Alleen indien u hiervoor nadrukkelijk toestemming geeft middels een aangevinkt-akkoord (opt-in) doen wij u de betreffende informatie inzake onze activiteiten alsdan toekomen. 

2) Uitschrijven nieuwbrieven en uitnodigingen Mocht u niet langer van onze eventuele digitale informatiebronnen gebruik wensen te maken, dan kunt u zich, te zijner tijd, eenvoudig afmelden via onze website (opt-out). Na uw afmelding verwijderen wij uw persoonsgegevens uit het (betreffende) bestand. Zo snel wij een cliëntrelatie met u hebben, houden wij uw gegevens op die grondslag. Social media en links Wij zullen in de toekomst wellicht gebruik gaan maken van diverse social media en onze website kan dan links naar (die) social media bevatten. Onze privacy-verklaring is niet van toepassing op de verzameling van gegevens door die social media zelve. Voorts is deze verklaring niet van toepassing op de links die op onze website staan. Cookies Wij kunnen gebruik maken van cookies om uw gebruikerservaring van de website te verbeteren en om te begrijpen hoe onze website wordt gebruikt. Zie voor een verdere uiteenzetting inzake cookies onze cookie-verklaring. Op dit moment maken wij (nog) geen gebruik van eigen cookies. Delen van gegevens Wij zullen uw persoonsgegevens niet delen met andere/derde partijen tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft en eerst alsdan. Uiteraard staan wij wel informatie af aan autoriteiten indien daar een wettelijke plicht toe bestaat. Uw gegevens kunnen alsdan (ook) naar een autoriteit buiten de Europese Unie worden overgedragen. Bewaartermijnen gegevens Wij bewaren uw gegevens zolang als daar een grondslag voor is, zoals na de afronding van onze dienstverlening met de bedoeling om u verder bij te staan bij uw keuzes, bij problemen, of normale marketing voor geïnteresseerden. Wij houden uw gegevens niet langer dan noodzakelijk, behoudens in geval van wettelijke termijnen. Beveiliging van gegevens Ter bescherming van uw persoonsgegevens hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden uw persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van de gegevens.

Registers Wij houden registers bij zoals de wetgeving deze voorschrijft inzake het verwerken van uw gegevens alsmede een log van de activiteiten die plaatsvinden via onze website. Wij gebruiken de genoemde logbestanden tevens om de website goed te onderhouden en om eventueel misbruik te voorkomen dan wel te sanctioneren. 

3) Functionaris Gegevensbescherming Wij beschikken niet over een Functionaris Gegevensbescherming in onze organisatie. Uiteraard zijn wij wel altijd beschikbaar voor vragen over gegevens of privacy. Hiervoor kunt u altijd contact opnemen met de heer Jan Oeij, contactpersoon, per email: jan@urbancrossovers.com. Uw rechten Onder de (nieuwe) privacy-wetgeving heeft u een aantal uitdrukkelijke rechten waar wij u gaarne in deze privacy-verklaring op wijzen:

 Inzage en rectificatie: wij passen onjuiste persoonsgegevens aan;
 Beperking en bezwaar: wij verwerken uw beperkingen en bezwaren;
 Overdraagbaarheid: u kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen;
 Intrekken toestemming en vergetelheid; wij verwijderen uw gegevens op verzoek.

Up to date houden van gegevens Wij moedigen u aan om uw persoonsgevens bij ons up to date te (laten) houden. Mocht u verhuizen of indien er enige relevante wijziging van uw gegevens aan de orde is, laat het ons dan weten zodat wij onze bestanden op orde kunnen brengen teneinde u opnieuw optimaal te kunnen bereiken en van dienst te kunnen zijn. Wetgeving en toezicht Deze privacy-verklaring betreft een update van bestaande privacy-regels en is aldus gebaseerd op de Algemene Verordering Gegevensbescherming, (EU) 2016/679 van 27 april 2016. Deze Europese Verordening wordt vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd. Het toezicht is in handen van de Autoriteit Persoonsgegevens, waar het klachtrecht is. Wijzigingen Ons privacy-beleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt of als wij onze dienstverlening uitbreiden. Aanpassingen worden altijd via de website bekend gemaakt en in voorkomende gevallen zullen wij u er ook op attenderen via email en/of nieuwsbrief. Wij adviseren u om regelmatig ons privacy-beleid te bekijken. IE van deze privacy-verklaring Onze/deze privacy-verklaring mag niet (geheel of deels) worden vermenigvuldigd, overgenomen, gereproduceerd, gekopieerd, gebruikt of verspreid, om enige reden, op enigerlei wijze dan wel in enige vorm. Dit geldt zowel voor deze verklaring als op onze website dan wel deze verklaring in eventuele hard-copy. Ten Slotte Deze privacy-verklaring is van toepassing op zowel de gegevens die wij van u in persoon ontvangen als via onze website. Wij menen dat deze privacy-verklaring helder en goed leesbaar is. Indien u vragen of opmerkingen inzake uw privacy heeft, dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen per brief, email of via onze website. Rotterdam, 20 mei 2018


Privacy-statement Urban Crossovers

The importance of privacy
We respect your privacy as our client, as a relation of our company and as a visitor of our website. We understand the importance of confidentiality of personal data. In this privacy statement we inform you on how we process your data, your rights and our obligations.

Our company
We are Urban Crossovers, project-consultants in sustainability and resilience.
We provide formats for fundamental transitions of our society and economy. Our company is located in Rotterdam (3011 AA), Beurs 37 (WTC Rotterdam). Our website is www.urbancrossovers.com.

Which personal date
We only proces general personal data that we received from you personally of via our website. This concerns mostly: first- and family name, (company) address, telephone number, e-mail address, payment data, areas of interest, function-title, photos, contact history, IP-adres, social ID, cookie ID and possibly surf data.

Graphic materials
On our website we may place photoes and videos of commercial and social gatherings concerning our company. Also graphic materials in which you may be identifiable, are personal data. This privacy statement is therefore entirely applicable to all carriers of such images.

Gathering events
We collect personal data predominantly at the following events:
• At direct meetings and when providing a service to you;
• At referals or invitations via third parties;
• At direct or forwarded visits to our website;
• At our Bij onze eventuele berichtgevingen via onze website.

Gathering purposes
We gather your relevant personal data to allow us to provide our services, to meet legal requirements that require correctness of documentation and financial administration, with personal contact with informing you about our (new) activities.
We do not collect data that contain high privacy risk.

Subscriptions to newsletter and invitations
In the future, our website may offer the option to subscribe to newsletters, offers and gatherings. We only provide you with information in case you have provided explicit approval for this by ticking an opt-in.

Unsubscribe newsletters and invitations
In case you no longer wish to make use of our potential digital information sources, you can at that moment, unsubscribe via our website (opt-out). After you have unsubscrived we will remove your personal data from the relevant files. In case we have a client relation, we keep your data on those grounds.

Social media and links
In the future we may start using diverse social media and place links to those social media to our website. Our privacy statement is not applicable to the collection of data by those social media themselve. In addition this privacy stement is not applicable to the links that are placed on our website.

Cookies
We can make use of cookies to improve the user experience of our website and to understand how our website is being used. For a further elaboration concerning cookies see our cookie-statement. At this moment we do not (yet) make use of cookies.

Sharing your data
We will not share your data with others/thirs parties unless, and only after,you specifically provide approval to do so. We do however provide information to authorities in case the legal obligation to do so forces us to. In such a case your data can (also) be handed over to an authority outside the European Union.

Storage term data
We keep your data on record for as long as there is a basis to do so. Such as after finalising the provision of our service with the purpose to further assist you in making your choices, in case of problems, or for normal marketing for interested parties. We keep your data no longer then necessary, with the exception of legal terms.

Securing data
We have taken suitable technical and organizational measures to protect your personal data. This secures your personal data from unauthorized or unjustified use and from unintentional loss, destruction or damage of the data.

Registers
We keep registers in line with legal requirements concerning storing data, as well as a log of activities that take place on our website. We also use the beforementioned log files to properly maintain our website and to prevent or sanction misuse.

Designated Data Protection Offices
We do not have a designated Data Protection Officer in our organization. However, we are available for questions about data or privacy. For this purpose, you can contact Mr. J. Oeij, per e-mail; jan@urbancrossovers.com or by telephone: +31653393996.

Your rights
The (new) privacy law grants you with a number of rights that we like to bring to your attention:
• Acces to data, and rectification: We adjust incorrect personal data;
• Limitation and objection: we process the limitations you ask for and the objections you may make;
• Transfer: You may request to transfer your data;
• Retract permission and removal; We remove your data at your request.

Keeping your data up to date
We encourage you to (let us) update the personal data we stored. In case you or your company moves, or in case relevant changes of your data take place, kindly let us know so our files of your data can be adjusted accordingly, in order to allow us to be of best service to you.

Legislation and supervision
this privacy statement concerns an update of existing privacy rules and is therefore based on the General Data Protection Legislation, (EU) 2016/679 of April 27th 2016.
This European Legislation is maintained since May 25th 2018. The supervision is executed by the Authority Personal Data, at which the right to complain is located.

Changes
Our privacy policy can change, for example in case the legislation changes, or in case we expand our services. Changes will always be published via our website and in such cases,  we will point out changes to you per e-mail and/or newsletter. We recommend you to check our privacy policy on a regular basis.

IP of this privacy statement
Our/this privacy statement can not (partly or in its entirity) be multiplied, reproduced, copied, used or spread, for whatever reason, in any way or in any form. This concerns both this statement, this statement in digital form, on our website and in hard copy.

In conclusion
This privacy statment both the data we have received from you in person, and data we have received from you via our website. We trust this privacy statement to be clear, comprehensive and well readable. In case you have questions or comments concerning your privacy, you can contact us by letter, e-mail or via our website.

Rotterdam, May 20th 2018